bwcio

I fwcio lle ar unrhyw un o’n cyrsiau achrededig, dylech gwblhau ffurflen gofrestru a thalu am y cwrs. Ni chadarnheir llefydd nes i’r rhain ill dau gael eu derbyn. Da chi, bwciwch mewn da bryd gan mai dim ond 12 lle sydd mewn dosbarth. Noder na all Ffotogallery gadw llefydd heb fod wedi derbyn taliad llawn.

Cofrestrwch Ar-lein

Gellwch lenwi ein ffurflen gofrestru a thalu ar-lein. Mae taliadau ar-lein yn £207/£223 yn cynnwys taliadau Paypal. DS. Ni fydd y ffurflen yn cael ei derbyn oni fyddwch yn mynd ymlaen i glicio a thalu ar-lein.

Cofrestrwch ar-lein yn awr

Cofrestru trwy’r post

Gall ein ffurflen gofrestru gael ei lawrlwytho yma neu gallwch ebostio [email protected] i ofyn am un. Gall y ffurflen gael ei hargraffu a’i llenwi yn ysgrifenedig, a’i phostio yn ôl ynghyd â siec am £200/£215, yn daladwy i Ffotogallery Cymru Cyf., at:

Cofrestru Ffotogallery, Tŷ Turner, Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH

Gwybodaeth cysylltu

Ffotogallery, Tŷ Turner, Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH

E
tel: 029 2034 1667 (ar agor 9.30 am – 4.30pm, Llun – Gwen)

ebost: [email protected]

Os oes gennych ymholiad am gynnwys cwrs, neu os nad ydych yn siŵr pa gwrs i’w fwcio, da chi, edrychwch ar ein hadran FAQ  neu cysylltwch â Thîm Addysg Ffotogallery ar 029 20341667 neu ebostiwch [email protected]

Termau ac Amodau Ffotogallery ar gyfer cofrestru

Canslo ac ad-daliadau

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn gywir ar hyn o bryd; fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid newid weithiau oherwydd amodau y tu hwnt i’n rheolaeth. Os nad oes niferoedd digonol wedi cofrestru ar gyfer cwrs cyn i’r cwrs ddechrau, ceidw Ffotogallery yr hawl i ganslo’r cwrs a rhoddir ad-daliad llawn. Nid yw Ffotogallery yn atebol am unrhyw golled sy’n deillio o hynny. Os bydd y cwrs eisoes yn llawn pan ymgeisiwch, dychwelir eich taliad i chi.

Os penderfynwch beidio â mynychu’r cwrs cyn iddo ddechrau, a chithau eisoes wedi talu amdano, rhaid i ni dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs, ac yna fe drefnwn ad-daliad. A fyddech cystal â nodi y gall hyn gymryd hyd at 6 wythnos i’w brosesu.

Os penderfynwch ganslo eich lle ar y cwrs o fewn 10 diwrnod gwaith i ddechrau’r cwrs, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Os gadewch y cwrs wedi iddo ddechrau, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Os byddwch wedi cofrestru ar gyfer y cwrs anghywir, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Nid oes modd trosglwyddo i gwrs arall neu i dymor arall.

Trwy gwblhau’r ffurflen gofrestru, rydych yn cytuno â’r termau a’r amodau uchod.