schools & colleges

Ymweliadau Grŵp

Gall Addysg Ffotogallery gynnig taith arddangosfa 30-munud yn rhad ac am ddim, gan alluogi disgyblion i fynd i’r afael â’n harddangosfeydd cyfnewidiol, a’u helpu i fagu hyder ynglŷn â bod yn amgylchedd yr oriel a dehongli celf gyfoes. Gallwn hefyd gynnig gweithdai ymarferol pwrpasol yn y celfyddydau digidol ar gyfr grwpiau o bob oed a gallu.

Gall Addysg Ffotogallery ddyfeisio a chynnal gweithdai ar gyfer dosbarthiadau a grwpiau yn Nhŷ Turner mewn amryw o bynciau. Gellir llunio’r gweithdai i ateb gofynion y cwricwlwm, yn cynnwys taith dywysedig o’r arddangosfa, ymarferion ymarferol yn defnyddio camerâu, cyfrifiaduron a meddalwedd, a thrafodaeth a syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y stafell ddosbarth. Prisiau o £175.

Os ydych am ymweld, lawrlwythwch ein taflen rad ac am ddim sy’n awgrymu syniadau a ffyrdd y gall athrawon/arweinwyr grwpiau elwa’n llawn ar ymweliad, a theimlo’n ddigon hyderus i ddefnyddio’r arddangosfeydd yn annibynnol os bydd angen.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Gall Addysg Ffotogallery ddarparu DPP ar gyfer athrawon naill ai yn ein horiel, yn ein cyfleusterau dysgu a stafell-dywyll yn Chapter, neu yn yr ysgol. Mae’r cyrsiau undydd hyn ar gyfer unigolion neu grwpiau o staff yn pwysleisio dysgu sgiliau seiliedig ar lens a chyfryngau digidol yn greadigol, a strategaethau ar gyfer edrych ar gelf. Prisiau o £25 y person.

Opsiynau’n cynnwys:

Ffotograffiaeth Ddigidol

Ffoto-straeon

Photoshop

Animeiddio

Technolegau Gwe Creadigol

Technegau Stafell Dywyll (yn Chapter)

Am fwy o wybodaeth, da chi, cysylltwch â’r tîm addysg ar 029 2034 1667 neu ebostiwch: [email protected]

 


Adnodd Lightbox

Mae Lightbox yn adnodd ar-lein pwysig ar gyfer athrawon Celf a Dylunio a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’n gynnyrch tair blynedd o ymchwil ac ymgynghori ag ysgolion ac athrawon celf ledled Cymru, ar y cyd â’r bwrdd arholi a GCaD. Yn weledol gyffrous ac yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd dysgu, mae’n hyrwyddo defnydd creadigol o dechnolegau digidol, ffotograffiaeth a delweddau symudol o fewn y cwricwlwm.

Mae’r adnodd yn darparu cyngor, hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i athrawon a dysgwyr mewn tri chategori:

Dysgu – taith dywysedig trwy gyfoeth o gynnwys celf weledol a dylunio ar-lein – artistiaid, orielau, ac adnoddau o Gymru ac o bedwar ban y byd

Gwerthuso – cymorth gyda gwerthuso gwaith celf a dylunio arloesol ar lefel TGAU a lefel Uwch

Cynnydd – mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau rhwng addysg a gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer athrawon, a ffilmiau byr lle ceir artistiaid a dylunwyr o Gymru yn cynnig cyngor ar yrfaoedd.