faq

Cwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â’n cyrsiau

Pa gwrs ffotograffiaeth ddylwn i ei astudio yn gyntaf?

Rhaid i’ch llwybr astudio ddechrau â dau gwrs cyfnod 1, Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr a Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Canolradd. Gellir dilyn y ddau gwrs gan ddefnyddio naill ai SLR 35mm neu unrhyw gamera digidol a weithredir â llaw.

Ar ôl Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr a Chanolradd, cynghorir myfyrwyr i ddilyn cwrs cyfnod 2: naill ai cwrs stafell dywyll, Ffotograffiaeth Ddu-a-Gwyn neu Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch os dewisir llwybr digidol, neu unrhyw un o’r gweddill mewn cyfrwng ffotograffig confensiynol neu un digidol.

Dylai myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau Cyfnod 2 mewn cyfrwng digidol nodi y bydd yn rhaid iddynt fod â’u hoffer digidol eu hunain, gan na ellir cynnig cefnogaeth gyfrifiadurol ar gyfer y cyrsiau hyn (ac eithrio Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch).

CYRSIAU FFOTOGRAFFIAETH CYFNOD 1

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 1: Dechreuwyr

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 2: Canolradd

CYRSIAU FFOTOGRAFFIAETH CYFNOD 2

Ffotograffiaeth Ddu-a-Gwyn, Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch, Tynnu Lluniau o Bobl, Ffotograffiaeth Dirlun, Ffotograffiaeth Ddogfennol, Delweddau Gwneud

 

A ydy hi’n hanfodol cwblhau cwrs Cyflwyniad cyn dilyn cyrsiau ffotograffiaeth eraill?

Fel rheol, rydym yn argymell y dylid dechrau gyda’r cyrsiau Cyflwyniad. Maent yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr llwyr, ond maent hefyd yn gyrsiau hanfodol ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut i brosesu ac argraffu eu delweddau du-a-gwyn eu hunain, gloywi sgiliau, neu brosesu eu gwaith yn ddigidol gan ddefnyddio Adobe Photoshop.

Bydd y cwrs Dechreuwyr yn dysgu i chi  sut i weithredu camera, gosod y ffocws, dal symudiad ac yn egluro’r holl ddewislenni a all fod yn ddirgelwch. Yn ogystal â’r ochr dechnegol, bydd y ddau gwrs yn eich cyflwno i ochr greadigol ffotograffiaeth trwy archwilio gwaith ffotograffwyr eraill, deall cyfansoddiad a defnyddio gwahanol amodau goleuo. Bydd y cwrs Canolradd yn cyflwyno elfennau technegau prosesu ac argraffu ffilm yn y stafell dywyll, a sut i ddefnyddio Adobe Photoshop i brosesu eich delweddau.

Ar ôl cwblhau’r cyrsiau Cyflwyniad i Ffotograffiaeth, gallwch barhau â’ch gwaith ffotograffig trwy ddilyn cyrsiau pellach neu ddod yn Aelod o Ffotogallery fel y gallwch alw heibio i ddefnyddio’r cyfleusterau stafell dywyll.

Argymhellir y cyrsiau Cyflwyniad ar gyfer dechreuwyr a rhai sydd am loywi eu sgiliau. Am fwy o wybodaeth neu i drafod pa wybodaeth sy’n angenrheidiol, cysyllter â thîm addysg Ffotogallery ar 029 2034 1667 neu ebostiwch [email protected]

A fydd arnaf angen camera cyn cychwyn ar y cwrs?

Ar gyfer Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr a Chanolradd, bydd arnoch angen camera SLR 35mm sylfaenol neu unrhyw gamera digidol y gellir ei weithredu â llaw. Nid ydym yn argymell modelau neilltuol, ond dylech edrych am gamera â chymaint o swyddogaethau y gellir eu rheoli â llaw ag sy’n bosibl, fel ffocysu a rheoli datguddiad.

Os ydych yn ansicr ynglŷn â’r camera sydd gennych neu â chwestiynau ynglŷn â phrynu camera, gallwch aros tan i’r cwrs gychwyn, a gofyn i’ch tiwtor am gyngor.

Sawl lle sydd ar bob cwrs?

Derbynir 12 myfyriwr ar bob cwrs. Mae’r nifer bach yma yn sicrhau amgylchedd cyfeillgar a digon o amser ar gyfer trafod gyda’ch tiwtor.

Beth ddylwn i ddod gyda fi i’r sesiwn gyntaf?

Dylech ddod â beiro a llyfr nodiadau bob amser, gan y bydd pob sesiwn yn llawn gwybodaeth ddiddorol. Os oes gennych gamera, dewch â hwnnw hefyd. Os nad oes gennych gamera, ac am gyfarwyddyd ynglŷn â beth i’w brynu, bydd eich tiwtor yn hapus i’ch cynghori. Wedi’r sesiwn gyntaf, fe ddywed eich tiwtor wrthych pa ddefnyddiau y bydd arnoch eu hangen ar gyfer gweddill y cwrs.

Beth fyddwch chi’n ei ddarparu?

Bydd Ffotogallery yn darparu’r holl gemegion a’r offer angenrheidiol ar gyfer prosesu ac argraffu ffilm/digidol.

Fel myfyriwr, gofynnir i chi ddarparu ffilm a phapur argraffu. Gofynnir i chi gadw gweithlyfr yn llawn nodiadau ac ymarferion hefyd. Da chi, peidiwch â dod â dim o’r rhain i’r sesiwn gyntaf oherwydd bydd eich tiwtor yn eich cynghori ynglŷn â’r manylion a’r defnyddiau mwyaf cost-effeithiol i’w prynu.

 

Sut mae bwcio lle?

I fwcio lle ar unrhyw un o’n cyrsiau achrededig, dylech gwblhau ffurflen gofrestru a thalu am y cwrs. Ni chadarnheir llefydd nes i’r rhain ill dau gael eu derbyn. Da chi, bwciwch mewn da bryd gan mai dim ond 12 lle sydd mewn dosbarth. Noder na all Ffotogallery gadw llefydd heb fod wedi derbyn taliad llawn.

Cofrestrwch Ar-lein

Gellwch lenwi ein ffurflen gofrestru a thalu ar-lein. Mae taliadau ar-lein yn £207/£223 yn cynnwys taliadau Paypal. DS. Ni fydd y ffurflen yn cael ei derbyn oni fyddwch yn mynd ymlaen i glicio a thalu ar-lein.

Cofrestrwch ar-lein yn awr

Cofrestru trwy’r post

Gall ein ffurflen gofrestru gael ei lawrlwytho yma neu gallwch ebostio [email protected] i ofyn am un. Gall y ffurflen gael ei hargraffu a’i llenwi yn ysgrifenedig, a’i phostio yn ôl ynghyd â siec am £200/£215, yn daladwy i Ffotogallery Cymru Cyf., at:

Cofrestru Ffotogallery, Tŷ Turner, Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH

Achredu

Achredir pob un o’n cyrsiau gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC), a phan gwblheir modiwl yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn derbyn 20 credyd AU.

Gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau tri chwrs yn llwyddiannus a derbyn 60 credyd AU ymgeisio am Gymhwyster Addysg Barhaus: Ffotograffiaeth a Chyfryngau Digidol (60 credyd AU) a roddir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC).

Gall myfyrwyr sydd wedi cwblhau chwe chwrs yn llwyddiannus a derbyn 120 credyd AU ymgeisio am Gymhwyster Addysg Barhaus: Ffotograffiaeth a Chyfryngau Digidol (120 credyd AU ) a roddir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC).

Gall hyn gynnwys unrhyw rai o’r cyrsiau a ganlyn:

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 1

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth 2

Ffotograffiaeth Ddu-a-Gwyn

Ffotograffiaeth Ddigidol Uwch

Ffotograffiaeth Dirlun

Ffotograffiaeth Ddogfennol

Tynnu Lluniau o Bobl

Gwe-ddylunio Creadigol 1

Cyflwyniad i Fideo Digidol

Tystysgrifau

Ar ôl cwblhau pob un o’r cyrsiau yn llwyddiannus, bydd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC) yn cydnabod y credydau a enillwyd. Pan fydd myfyrwyr wedi ennill digon o gredydau, cysylltwch ag [email protected] ac fe ofynnwn ninnau i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC) anfon allan y dystysgrif berthnasol.

Os cawsoch gredydau blaenorol gyda Chanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd, ac y dylech fod yn derbyn tystysgrif, da chi, cysylltwch â Ffotogallery er mwyn cael gwybod beth yw’r drefn ar gyfer sicrhau eich tystysgrif.

Canslo ac ad-daliadau

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn gywir ar hyn o bryd; fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid newid weithiau oherwydd amodau y tu hwnt i’n rheolaeth. Os nad oes niferoedd digonol wedi cofrestru ar gyfer cwrs cyn i’r cwrs ddechrau, ceidw Ffotogallery yr hawl i ganslo’r cwrs a rhoddir ad-daliad llawn. Nid yw Ffotogallery yn atebol am unrhyw golled sy’n deillio o hynny. Os bydd y cwrs eisoes yn llawn pan ymgeisiwch, dychwelir eich taliad i chi.

Os penderfynwch beidio â mynychu’r cwrs cyn iddo ddechrau, a chithau eisoes wedi talu amdano, rhaid i ni dderbyn hysbysiad ysgrifenedig o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs, ac yna fe drefnwn ad-daliad. A fyddech cystal â nodi y gall hyn gymryd hyd at 6 wythnos i’w brosesu.

Os penderfynwch ganslo eich lle ar y cwrs o fewn 10 diwrnod gwaith i ddechrau’r cwrs, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Os gadewch y cwrs wedi iddo ddechrau, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Os byddwch wedi cofrestru ar gyfer y cwrs anghywir, ni fyddwn yn gallu gwneud ad-daliad. Nid oes modd trosglwyddo i gwrs arall neu i dymor arall.

Trwy gwblhau’r ffurflen gofrestru, rydych yn cytuno â’r termau a’r amodau uchod.