arddangosfeydd

Mike Perry – Land/Sea (Tir/Môr)

© Mike Perry

28 Hydref – 15 Rhagfyr 2017, Turner House

Mae Tir/Môr  yn arddangosfa newydd o bwys gan yr artist o Gymru, Mike Perry, a gyflwynir gan Ffotogallery ar y cyd â llyfr newydd. Mae gwaith Perry yn ymwneud â materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus, y tensiwn rhwng gweithgareddau ac ymyriadau dynol yn yr amgylchfyd naturiol ac â breuder ecosystemau’r blaned.

 Yn ei gyfres barhaus Wet Deserts, mae Perry yn archwilio effeithiau negyddol tir monoddiwylliant, tyfu gor-ddwys, a’r broses o ‘ail-wylltu’ er mwyn galluogi i fyd natur adfer ei bioamrywiaeth. Mae Perry, sy’n ymateb i ddisgrifiad George Monbiot o’r tirwedd gwledig fel ‘shadowland, a dim, flattened relic of what there once was’, yn credu bod angen herio ‘dogma busnesau amaethyddol mawrion’, a pholisi amaethyddol anghynaladwy drwy feddwl o’r newydd am yr hyn sydd yn llesol i’r ysbryd dynol, i fioamrywiaeth ac i’r blaned.

 Ar y cyd â gweithiau o Wet Deserts, mae Tir/Môr yn cynnwys gweithiau o’r gyfres Môr Plastig, lle aeth Perry ati i gasglu ac i dynnu lluniau fforensig o fanwl o wrthrychau plastig fel poteli, esgidiau a phecynnau a olchwyd i’r lan ar draethau gorllewin Cymru. Mae’n ein gwahodd i ystyried effeithiau amgylcheddol prynwriaeth a grym erydol natur.

 Yn Biennale Fenis 2015, yn rhan o arddangosfa pafiliwn Azerbaijan, Vita Vitale, gosododd Perry gabinet yn llawn o plastigarneddau – cerrig, hynny yw, yn cynnwys plastig wedi toddi, ynghyd â thywod, cregyn a gwaddod eraill y cafodd hyd iddynt ar y traeth. Roedd y gwrthrychau fel petaent wedi integreiddio’n berffaith â’n hecosystemau morol, ac roeddent yn wahoddiad i ystyried materoldeb newydd ein hamgylchfyd a’i alluoedd technolegol. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r artist wedi casglu ynghyd ddetholiad helaeth o’r gwrthrychau hybrid synthetig / naturiol hyn ac wedi tynnu lluniau unigol ohonynt. Yn aml, caiff y delweddau hyn eu casglu ynghyd ar ffurf gridiau ffurfiol.

 Wedi’i ysbrydoli gan finimaliaeth y 1960au / 70au, mae ffotograffiaeth Perry yn osgoi rhethreg ymgyrchol ffotograffiaeth ddogfennol amgylcheddol draddodiadol. Yn hytrach, mae’n cyfeirio’n farddonol at yr hyn yr ydym yn ei adael i genedlaethau’r dyfodol, gan ychwanegu naratif cyfoes at yr haniaethau minimalaidd. Yn ôl yr artist:

“Fy mwriad yw tynnu sylw at y gwrthrychau hyn mewn cyflwr ffurfiol bur; eu gwacau am ennyd o unrhyw ystyr y tu hwnt i’w presenoldeb cerfluniol. Dw i’n cyflwyno’r gwrthrychau fel gridiau neu mewn dilyniant llinellol er mwyn pwysleisio’r dewis anhygoel sydd gennym fel prynwyr ac er mwyn creu fframwaith esthetig lle gall lliwiau a ffurfiau weithio gyda’i gilydd.”

Mae Tir/Môr yn un o Arddangosfeydd Teithiol Ffotogallery, ac fe’i curadwyd gan David Drake a Ben Borthwick.

 

Sgwrs yn yr Oriel a Digwyddiad Cloi

Dydd Llun 11 Rhagfyr, 6.00-8.00pm / Turner House / Mynediad am Ddim

 

Moor / Plastic

Arweiniad a darn sain. Bydd Mike yn sôn am ei waith, am dirwedd Cymru ac am bynciau cymhleth cysylltiedig, yn erbyn cefndir o seiniau wedi’u casglu a’u perfformio yn y lleoliad gan y cyfansoddwr Matthew Lovett.

Cliciwch fan hyn i wrando

 

Llyfrau braslunio

Cymrwch gip ar lyfrau braslunio Mike er mwyn cael golwg ar esblygiad ei syniadau o’r darluniau cychwynnol a’r gwaith ymchwil i’r gwaith celfyddydol gorffenedig.

Cliciwch fan hyn i weld

 

Adnoddau i Athrawon

Adnoddau defnyddiol i’w lawrlwytho sy’n cynnwys gwybodaeth a syniadau i addysgwyr celfyddydol o bob math. Mae yna syniadau am wersi sy’n archwilio gwaith Mike Perry trwy gyfrwng ystyriaeth o’i themâu, ac o artistiaid a genres cysylltiedig.

Cliciwch fan hyn i lawrlwytho’r PDF

Click here to download PDF


← Back to exhibitions