Arddangosfa / 27 Gorff – 10 Awst 2019

One Match

Paul John Roberts

One Match
© Paul John Roberts
One Match
© Paul John Roberts
One Match
© Paul John Roberts

Mae'n bleser o'r mwyaf gennym eich gwahodd i ymuno â ni i fwynhau rhagolwg arbennig o'r arddangosfa newydd 'One Match' yn Ffotogallery, o 6pm ar ddydd Gwener 26 Gorffennaf 2019 yn 29 Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 1BT.

Bydd Cwpan y Byd i'r Digartref, sydd yn ei 17eg flwyddyn erbyn hyn, yn cychwyn yng Nghaerdydd ar Gorffennaf 27ain 2019 ac yn dod ag oddeutu 500 o chwaraewyr o bob cwr o'r byd i brifddinas Cymru. Mae'r ffotograffydd Paul John Roberts wedi bod yn dilyn hynt chwaraewyr a hyfforddwyr Cymru yn yr wythnosau sy'n arwain at y gystadleuaeth, gan ddangos y treialon, y trafferthion a'r dathliadau, yn ogystal â thynnu sylw at y manteision cymdeithasol y gall Cwpan y Byd i'r Digartref eu rhoi i bobl. Mae'r arddangosfa 'One Match', a gefnogir gan Ffotogallery, yn gobeithio gwneud pobl yn fwy ymwybodol o unigolion sy'n wynebu digartrefedd, a herio'r ystrydebau negyddol y mae cymdeithas yn eu priodoli iddynt.

Trwy bêl-droed, mae'r bobl sydd yn y lluniau yng ngwaith Roberts yn dod yn aelodau o'r un tîm sy'n dysgu i rannu ac ymddiried. Mae ganddynt gyfrifoldeb i fynd i sesiynau hyfforddi a gemau, i fod yn brydlon ac yn barod i gymryd rhan. Maent yn teimlo eu bod yn rhan o rywbeth sy'n fwy na nhw eu hunain. O'r stryd i'r stadiwm, mae'r teimlad grymus y maent yn ei gael o gymryd rhan yn y gemau'n eu helpu i weld eu bod yn gallu newid eu bywydau.

Bu Paul John Roberts yn siarad am ei amser yn gweithio ar y prosiect:

"Roeddwn i'n gwybod na fyddwn i'n gallu cynnwys popeth yn y gwaith, ond y gallwn geisio gweld yn fwy dwfn i mewn i straeon y chwaraewyr drwy siarad gyda phawb yr oeddwn yn eu cyfarfod, gan ddogfennu tafellau bach o'u harferion pob dydd a gwylio'r munudau bach personol, a chysylltu cystadleuaeth Cwpan y Byd i'r Digartref gyda'r bobl sy'n rhoi grym iddi drwy eu bywydau.

Rwyf wedi profi hapusrwydd mawr ac anobaith llwyr yn ystod y prosiect yma. Mae'n ysgogi myfyrdod a hunan-ymholi ynof am y ffordd y mae pobl yn taflu o'r neilltu ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, ni ein gilydd,"

Dyma ddywedodd yr actor a'r actifydd Michael Sheen, a arweiniodd y bid llwyddiannus i Gymru gynnal y gystadleuaeth eleni:

“Mae'r gweddnewid a welwn yn y chwaraewyr, sy'n troelli o amgylch y pêl-droed, yn ysbrydoliaeth gref ac yn rhywbeth y gallwn oll gyfrannu'n bositif tuag ato. Mae'r cae pêl-droed yn gweithio orau pan fyddwn oll yn helpu ein gilydd. Mae bywyd yr un fath. Dydy digartrefedd ddim yn rhywbeth sy'n gysylltiedig â’r 'bobl eraill'. Mae'n ymwneud â 'ni'! Mae gennym gyfrifoldeb i'n helpu ein gilydd."

Bydd 'One Match' yn arddangos o 27ain Gorffennaf hyd 10fed Awst yn y sioe olaf i Ffotogallery ei chynnal yn ei leoliad yn Stryd y Castell am ei fod wedi sefydlu ei gartref tymor hir yn Cathays erbyn hyn, a fydd yn agor i'r cyhoedd ym mis Medi 2019.

Proffil Artist

Portread o Paul John Roberts

Paul John Roberts

Mae Paul John Roberts, sydd wedi'i seilio yn Ne Cymru, yn ffotograffydd sy'n gweithio'n rhyngwladol, gyda ffocws ar Brydain, Ffrainc a Sbaen. Mae'n arbenigo mewn ffotograffiaeth perfformiad a phortreadau masnachol, golygyddol a dogfennol. Mae ei weithiau diweddar wedi cynnwys ‘Submission, Suffering and Ecstasy’, a arddangoswyd yn Reggio Emilia, Yr Eidal, a ‘Sepsis Story’, pan fu'n gweithio gydag Ymddiriedolaeth Sepsis y DU i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr hwn er mwyn arbed bywydau, gwella canlyniadau i oroeswyr a chefnogi'r rheiny sydd wedi eu heffeithio gan sepsis.